ساحتی برای ارائه مطالب مفید و علمی به زبان فارسی ، در مورد موضوعاتی که نسبت به آنها نیاز همگانی حس میشود . در آن مطالب مربوط به فلسفه ، تعاریف دقیق برای لغات کلیدی و علوم دقیقه اولویت دارند . با امید مفید بودن این ساحت برای مراجعین محترم .

مطلب دوم ( اخیر ) ترجمه کتاب : " نقد استدلال بحت Critique of Pure Reason " کانت . ( تیر 1395 - 2016 )


مطلب اول ( افتتاحیه ) ترجمه کتاب : " فلسفه تاریخ The Philosophy of History " هگل . ( تیر 1391 - 2012 )